Privacyverklaring

1. Stichting Brede Welzijnsinstelling Woensdrecht vraagt en bewaart gegevens van haar vrijwilligers, klanten, bestuursleden, personeelsleden en deelnemers aan activiteiten.

U kunt ons informatie verstrekken door het invullen van formulieren op onze website(s), of door contact met ons op te nemen via de telefoon, e-mail, of anderszins. Ook verstrekt u ons informatie als u ons een verzoek stuurt, contact opneemt met onze klantenservice, een contract met ons afsluit voor levering van diensten of deelneemt aan een activiteit, wedstrijd, informatieve bijeenkomst, promotie of enquête.

De persoonlijke informatie die u verstrekt, zoals uw naam, adres, e-mailadres, telefoonnummer, zijn noodzakelijk om Stichting Brede Welzijnsinstelling Woensdrecht in staat te stellen onze diensten te verstrekken en/of antwoord te geven.

Wij gebruiken uw persoonsgegevens voor geen andere doeleinden dan in deze privacyverklaring wordt beschreven. Wij zullen uw persoonsgegevens nooit verkopen.

WhatsApp, Sms en Social Media:

Stichting Brede Welzijnsinstelling Woensdrecht registreert sms-gesprekken, chatgesprekken en gesprekken via andere sociale-mediakanalen gevoerd met medewerkers van de stichting. Deze zijn uitsluitend voor service en kwaliteitsdoeleinden bedoeld en men deelt of verkoopt deze nooit aan derden.

Deel geen privacygevoelige persoonlijke gegevens via WhatsApp of andere sociale mediakanalen.

2. Binnen de organisatie zijn verantwoordelijk voor de bescherming van persoonsgegevens het volledige bestuur en de directie van Stichting Brede Welzijnsinstelling Woensdrecht, waarbij het aanspreekpunt de AVG-functionaris is.

3. Als de Stichting Brede Welzijnsinstelling Woensdrecht gegevens van haar vrijwilligers, klanten of personeelsleden wil opslaan zal hier altijd schriftelijk toestemming voor worden gevraagd. De organisatie geeft dit vorm middels een akkoordverklaring. Hierin staat vermeld welke gegevens zullen worden opgeslagen.

4. Mocht een belanghebbende zijn persoonsgegevens willen inzien, wijzigingen of verwijderen die de Stichting Brede Welzijnsinstelling Woensdrecht heeft verzameld, kan deze contact opnemen met de AVG-functionaris door een bericht te sturen naar: info@bwiwoensdrecht.nl of een brief te schrijven ter attentie van AVG-functionaris BWI, Huijbergseweg 3 4631  GC  Hoogerheide.

Deze zal binnen een termijn van 5 werkdagen een overzicht aanleveren.
Mocht de belanghebbende gegevens willen laten verwijderen dan, zal de AVG-functionaris na verwijdering de belanghebbende hierover schriftelijk informeren.

Nieuwsbrief
We houden u graag op de hoogte van onze nieuwe producten en initiatieven. Dat betekent dat als u op eender wijze geregistreerd staat bij Stichting Brede Welzijnsinstelling Woensdrecht, wij u op de hoogte zullen houden van onze nieuwe initiatieven en producten. U kunt zich hiervoor eenvoudig afmelden, door te reageren op het mailadres van verzending met de zin: “Ik wens deze niet te ontvangen.”  De stichting zal dan uw gegevens verwijderen uit haar bestand.

5. De gegevens die Stichting Brede Welzijnsinstelling Woensdrecht bewaart, worden beschermd opgeslagen. Dit in een cloud- of serveromgeving, de toegang tot deze gegevens is voorbehouden aan de betrokken medewerkers of vrijwilligers van de stichting.

6. Stichting Brede Welzijnsinstelling Woensdrecht stelt alles in werking om betrouwbaarheid, nauwkeurigheid en volledigheid van alle persoonsgegevens in onze databanken te organiseren en om de privacy en veiligheid van onze databanken te beschermen.

Onze servers en onze databanken worden beschermd door beveiligingstechnologie die volledig up-to-date is met de huidige technologische standaarden.
We nemen de gegevensbescherming binnen onze stichting zeer serieus. Onze medewerkers en vrijwilligers hebben een geheimhoudingsplicht.

Tevens worden persoonlijke gegevens opgeslagen binnen de Europese Economische Ruimte.

7. We kunnen uw persoonsgegevens delen met de volgende derden wanneer u een akkoordverklaring heeft getekend waarin dit is opgenomen.

  • Ketenpartners in dienstverlening zoals: gemeente, sociale dienst, maatschappelijk werk, WMO, centrum voor jeugd & gezin, huisarts, inburgeringsinstituten, zorgverzekering, belastingdienst of anders mits gespecificeerd.

Partijen waarbij een verwerkingsovereenkomst is gesloten:

  • Culinair Kommers

8. Bij het uitdienst treden van een bestuurslid of vrijwilliger of wanneer er langer dan 24 maanden geen klantcontact heeft plaatsgevonden, zal Stichting Brede Welzijnsinstelling Woensdrecht de persoonsgegevens van belanghebbende vernietigen.

In het geval van deelname aan een activiteit, wedstrijd, informatieve bijeenkomst, promotie of enquête zullen de gegevens vernietigd worden binnen 14 dagen na anonieme verwerking of nadat een activiteit of prijsuitreiking heeft plaatsgevonden.

9. Bij een datalek zal de stichting na overleg met de AVG-functionaris van Stichting Brede Welzijnsinstelling Woensdrecht binnen de gestelde termijn van 72 uur dit datalek melden bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Tevens zullen de personen geïnformeerd worden van wie de data is gelekt.

10. Het is mogelijk dat onze hulp en ondersteuning niet aansluit bij uw wensen of verwachtingen. Als u klachten heeft, kunt u dit natuurlijk altijd met ons bespreken. Probeer een klacht altijd eerst op te lossen met de persoon die er direct bij betrokken is.

Als dat niet gaat, kunt u de directeur benaderen. U kunt uw klacht zowel mondeling als schriftelijk indienen. Een rustig en goed gesprek lost vaak al veel op.